Norpark er bransjeforeningen for all parkeringsrelatert virksomhet, både for kommersiell og forvaltningsmessig drift. Medlemmer kan være kommuner, kommunale foretak og private virksomheter som driver håndhevingstjenester, samt private virksomheter som leverer varer og tjenester innenfor foreningens virkeområde.

Norpark er en viktig utdanningsinstitusjon og avholder faglige kurs for alle ansatte som jobber med parkering. I tillegg yter foreningen juridisk bistand til medlemmer som ønsker det. Norpark er også et viktig bindeledd mellom aktørene i parkeringsbransjen og offentlige myndigheter. Særlig er kontakten med Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet prioritert høyt.

For kommunene er trafikksikkerhet, trafikkavvikling, tilgjengelighet og miljø de viktigste formålene. Noe som i praksis betyr at håndheving på trafikkfarlig parkering prioriteres høyt. Lovgiver har innført en del strenge stanseforbud som særlig skal sikre at myke trafikanter kan ferdes trygt. Eksempler på dette er stans på fortau, eller stans foran gangfelt. Kommunene skal også sikre at utrykningskjøretøy, kollektivtransport og varetransport ikke hindres eller forsinkes. Tilgjengelige plasser for forflytningshemmede skal også sikres.

Private parkeringsoperatører skal sikre ryddige og tilgjengelige parkeringsområder utenfor gategrunn. I tillegg sørger de for at reserverte parkeringsplasser forbeholdes rettmessige brukere.