Ny håndhevingsveileder for København

København kommune har utarbeidet en veileder for hvordan håndhevingen skal foregå i de fleste parkeringssituasjoner.

Veilederen tar detaljert for seg hvordan betjenten skal utøve sin håndheving  i tilnærmet alle parkeringssituasjoner. Her finnes informasjon om målemetoder, frimarginer, ventilkontroll, hvordan fotografering og skisser skal gjøres, samt hvordan observasjoner skal foretas.

Det er grunn til å merke seg at man i Danmark har en 10 meters regel (forbud ved vegkryss) i motsetning til i Norge hvor det er en 5-meters regel. Det er i veilderen angitt at det ikke pålegges kontrollavgift når kjøretøyet er plassert mer enn 8,8 meter fra krysset. Dette stiller den norske praksis i et underlig lys, da det behandles en rekke klager på at det er skrevet gebyr nærmere enn 4 meter.

Veilederen kan lastes ned fra kommunens hjemmesider og er tilgjengelig for publikum.