Klagebehandling HC-bevis

Et av våre medlemmer ble innklaget til Sivilombudsmannen i forbindelse med en klagesak knyttet til tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Saken har prinsipiell betydning for alle kommunale medlemmer.

I angjeldende kommune er det etablert en egen klagenemnd for denne type saker.

Sivilombudsmannen påpeker at det gjelder særskilte og utvidede inhabilitetsregler ved klagebehandling etter kommuneloven. Dette følger av kommuneloven § 40, tredje ledd. Her framgår det at ved klager etter forvaltningsloven § 28 (som gjelder for klager på avslag) er de som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.

I mange kommuner behandler parkeringsetaten eller det kommunale AS en klage i første instans. Dersom vedtaket blir påklaget til kommunestyret eller klagenemnden, vil parkeringsetaten ikke kunne delta i forberedelsen av klagesaken. Saksframlegget for kommunestyret eller klagenemnden må altså utarbeides av andre.