• Klage på parkeringsgebyr eller tilleggsavgift (offentlig):

    Dersom du ønsker å klage på et parkeringsgebyr (kr. 500) eller en tilleggsavgift (kr.300) utstedt av en kommune kan du klage til den aktuelle kommunen innen 3 uker fra utstedelsesdatoen, se  parkeringsforskriften § 19. Fristberegningen følger av forvaltningsloven § 30 flg. Dersom du skulle få avslag på din klage og ønsker å påklage saken videre er tingretten klageinstans. Klagen fremsettes imidlertid for kommunen, som forbereder saker og oversender denne til tingretten, se parkeringsforskriften kap VIII.

  • Klage på kontrollavgift (privat):

    Dersom du ønsker å klage på en kontrollavgift (ulike beløp) utstedt av et privat parkeringsselskap eller en kommune kan du klage til selskapet/kommunen som har utstedt kontrollavgiften innen 3 uker fra utstedelsesdato, se standardvilkår for privat parkeringsregulering pkt. 9.3. Dersom du får avslag og ønsker å påklage saken videre er Parkeringsklagenemndas klageinstans og klagefristen er 2 uker, se nemndsavtalen pkt. 4.3. For mer informasjon se Parkeringsklagenemndas hjemmeside.