Trafikkreglene § 1, bokstav h definerer fortau som anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein. Fortauet må ligge i tilknytning til vegen.

Trafikkregler

Rettspraksis viser at domstolene har strukket begrepet fortau til også å gjelde annet gangareal, men det må altså likevel være i tilknytning til vegen, typisk et veldig bredt fortau.

Det skilles i trafikkreglene ikke mellom et fortausareal på offentlig regulert areal eller på privatregulert areal. Det betyr derfor at selv om man er eier av deler av et fortauet, kan man ikke parkere på det. Domstolene har trukket opp grensen slik: dersom arealet ytre sett fremstår som et fortau, så er det et fortau. Om en privatperson da skal parkere på sin egen eiendom, må det fysisk skilles fra fortauet og man må ha nødvendig avkjørselstillatelse – det er nemlig ikke lov til å kjøre på et fortau.