LB-2019-140270

Borgarting lagmannsrett – Dom / 2020-02-25 Saken gjelder påtalemyndighetens anke over frifinnende dom for tiltale for overtredelse av straffeloven § 155, vold mot trafikkbetjent. A er født 0.0.1982 og bor i [sted]. Han satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av: Straffeloven § 155for ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann […]

Kan man veksle før man betaler på automat?

Etter både offentlige og private regler skal man betale straks bilen er stilt på plass eller “hensatt”. Det betyr strengt juridisk at det ikke er tid til veksling. At parkeringsvaktene kan utøve et visst skjønn er både vanlig og rimelig, men det er ikke noe man har krav på å bli hørt med. 3-minutters regelen […]

Hva regnes som fortau?

Trafikkreglene § 1, bokstav h definerer fortau som anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein. Fortauet må ligge i tilknytning til vegen.

Parkeringsregler

Vegtrafikkloven Skiltforskriften Parkeringsforskriften Trafikkregler Kjøretøyforskriften Skiltnormal – del 3