Kan jeg klage på en “Parkeringsbot”?

Klage på “parkeringsbøter” behandles på flere forskjellige vis. Dersom klagen gjelder en offentlig tilleggsavgift eller et parkeringsgebyr skal du klage til kommunen (eller kommunens eget selskap). Dersom klagen gjelder en kontrollavgift etter private regler, skal du klage til p-selskapet som har ilagt kontrollavgiften.
Om du får avslag, går en klage fra kommunen til domstolene (tingretten) om du er uenig i avslaget fra kommunen. Domstolene kan bare overprøve om jussen er feil, ikke rimelighet. Om du skal klage videre på et privat selskap eller en kommune som driver privatrettslig parkeringshåndheving (utsteder kontrollavgifter), kan du klage til Parkeringsklagenemnda om selskapet er tilknyttet nemnda (dette er pr i dag frivillig). Om selskapet ikke er tilknyttet nemnda må du kontakte Forbrukerrådet. Liste over deltakende selskaper finner du her.