Hvor høy kan en “parkeringsbot” være?

Størrelsen på offentlig parkeringsgebyr og tilleggsavgift er regulert i henholdsvis parkeringsforskriften §§ 14 og 13. Parkeringsgebyret er på kr. 500,- og tilleggsavgiften på kr. 300,- Disse satsene er ikke regulert siden 1994 og det forventes en justering i løpet av 2016/2017.

Størrelsen på en privatrettslig kontrollavgift er pr januar 2016 ikke regulert i lov eller forskrift. Standardvilkår for privat rettslig parkeringsregulering pkt. 5.3 bestemmer imidlertid at beløpet ikke “bør” overstige det offentlige parkeringsgebyret, på kr. 500,- Dersom  kontrollavgiftens størrelse ikke er skiltet på området er det dette beløpet du er pliktig å betale i henhold til Parkeringsklagenemdnas praksis. Nemnda har imidlertid hatt oppe klager med opptil kr. 810,- i kontrollavgift uten at dette har blitt ansett som en urimelig sanksjonsstørrelse.